Warunki ubezpieczenia

uczestników imprez turystycznych organizowanych
przez sporting.travel obowiązujące od 1.01.2018

1.

Wszyscy uczestnicy imprez zagranicznych organizowanych przez biuro podróży Sporting.Travel są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy zbiorowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław.

 

2. UBEZPIECZENIE SPORT&FUN
W WARIANCIE MAXFUN OBEJMUJE:

 

 • koszty leczenia (KL) – suma ubezpieczenia 40 000 EUR (przy czym leczenie stomatologiczne do kwoty 250 EUR)
 • koszty ratownictwa – suma ubezpieczenia 5 000 EUR (podlimit KL)
 • koszty transportu (z miejsca wypadku/zakwaterowania do placówki medycznej, z placówki medycznejdo miejsca zakwaterowania, powrót do kraju, transport między placówkami medycznymi, transport zwłok) – podlimit KL – do wysokości sumy ubezpieczenia
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – suma ubezpieczenia 5 000 EUR z tyt. trwałego uszczerbku na zdrowiu, 3 000 EUR z tyt. śmierci
 • bagaż podróżny (BP) – 500 EUR
 • odpowiedzialność cywilna (OC) – suma ubezpieczenia 100 000 EUR (szkody w mieniu – 20% sumy gwarancyjnej, szkody na osobie – 100% sumy gwarancyjnej)
 • sprzęt sportowy – suma ubezpieczenia 1 100 EUR
 • karnet narciarski i wypożyczenie sprzętu sportowego – suma ubezpieczenia 400 EUR
 • pomoc w podróży/Assistance Max Fun (A) – m.in.: całodobowy dyżur centrum pomocy, organizacja pomocy medycznej, organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej do 1 000 EUR, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej do 7 dni – max. 100 EUR dziennie, organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego do 500 EUR, organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej do 1 200 EUR, opieka nad nieletnimi dziećmi do 2 500 EUR
 • ryzyko związane z uprawianiem turystyki kwalifikowanej i sportami wysokiego ryzyka, tj. wg definicji Ubezpieczyciela – turystyka kwalifikowana: wypoczynek połączony z rekreacją i amatorskim uprawianiem sportu, uprawiany na oznakowanych szlakach, trasach, wyznaczonych akwenach, wymagający umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym; do kategorii turystyki kwalifikowanej należy – jazda na rowerze, pływanie żaglówką, kajakiem i rowerem wodnym, wędrówki po górach do 3 000 m. n.p.m. bez użycia sprzętu wspinaczkowego, zabezpieczającego i asekuracyjnego; sporty wysokiego ryzyka: narciarstwo, snowboard, jazda konna, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, jazda na quadach.

 

Uwaga

 

W przypadku zamiaru uprawiania sportów ekstremalnych (dyscypliny, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, trekking powyżej 3 000 m. n.p.m.) zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia – zwyżka 300% ‑ 180‑240 zł/os./7 dni (w zależności od wybranej opcji). Jeżeli w programie wyjazdu przewidziane jest uprawiane sportów ekstremalnych wszyscy uczestnicy objęci są tym ubezpieczeniem przez organizatora

 

Informujemy o możliwości rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe opcje – artroskopia (organizacja i pokrycie kosztów zabiegu artroskopii w przypadku urazu stawów – do 7 000 PLN), rehabilitacja (organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w związku z leczeniem następstw NW – do 1 000 PLN, limit zabiegów 10) oraz leczenie po powrocie z podróży zagranicznej (LPZ – konsultacje lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne i zabiegi ambulatoryjne, rehabilitacja stacjonarna, wizyty domowe) – 25 zł/os./7 dni

 

Osobom znajdującym się pod stałą kontrolą lekarską, ze stwierdzoną chorobą przewlekłą, tj. wg definicji Ubezpieczyciela – wszelkie choroby, które mają jedną lub więcej z następujących cech: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi oraz wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego abo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki, zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia chorób przewlekłych – zwyżka 120 zł/os./7 dni

 

Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, ubezpieczenie można wykupić do 3 dni od daty podpisania Umowy o świadczenie usług turystycznych – koszt ubezpieczenia wynosi 2,3% wartości rezerwacji (w przypadku chorób przewlekłych koszt ubezpieczenia wynosi 5% wartości rezerwacji)

 

 • Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz w OWU Sport&Fun, rozdział 1, §6.
 • Wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w OWU Sport&Fun, rozdział 1, §7.
 • Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego i zasady realizacji świadczenia ubezpieczeniowego znajdziesz w OWU Sport&Fun, rozdział 1, §8.
 • Ogólne zasady realizacji świadczenia ubezpieczeniowego znajdziesz w OWU Sport&Fun, rozdział 1, §9.

 

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UBEZPIECZENIA

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu, pomocy w podróży, leczenia po powrocie z podróży zagranicznej, artroskopii i rehabilitacji rozpoczyna się nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy kraju rezydencji przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy kraju rezydencji przy wjeździe, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie jako data końcowa okresu ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów karnetu narciarskiego, odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się nie wcześniej niż z chwilą rozpoczęcia podróży, a kończy w momencie zakończenia podróży, nie później jednak niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie jako data końcowa okresu ubezpieczenia.

 

4. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA ZDARZENIA OBJĘTEGO UBEZPIECZENIEM

 

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek), ubezpieczony w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego powinien niezwłocznie zgłosić do Centrum Pomocy zajście zdarzenia telefonicznie podając informacje niezbędne do udzielenia pomocy oraz stosować się do jego zaleceń, a także umożliwić Centrum Pomocy dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania zdarzenia. Numer całodobowego Centrum Pomocy +48 22 56 89 828. Centrum Pomocy przejmie organizację wizyty lekarskiej, potwierdzenia kosztów leczenia, organizację transportu i innych świadczeń Assistance przysługujących Ubezpieczonemu.

 

5.

 

Zawierając Umowę o świadczenie usług turystycznych Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że przystępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie TU EUROPA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zwartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto Klient zgadza się na występowanie do NFZ i informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mu świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym.

 

6.

 

Zawierając Umowę o świadczenie usług turystycznych Klient oświadcza w imieniu swoim i pozostałych uczestników, że stan zdrowia wszystkich osób umożliwia uczestnictwo w programie wyjazdu.

 

7.

 

Procedura związana z wypłacaniem odszkodowań odbywa się bezpośrednio z ubezpieczycielem, organizator nie dokonuje żadnych wypłat z tytułu ubezpieczenia, ani nie bierze odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

 

Dokumenty do pobrania

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

 

OWU TU EUROPA UBEZPIECZENIE SPORT&FUN

OWU TU EUROPA UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI

 

FORMULARZE ZGŁOSZENIA SZKODY

 

ZGŁOSZENIE SZKODY KL

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW

ZGŁOSZENIE SZKODY OC

ZGŁOSZENIE SZKODY BAGAŻU I SPRZĘTU SPORTOWEGO